Ignacy Wyssogota Zakrzewski

Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego

w Żelechowie.

 

 

 

 

 

 

Początki działalności oświatowej na terenie Żelechowa

 




1790 – dziedzicem Żelechowa zostaje Ignacy Wyssogota Zakrzewski, późniejszy dwukrotny prezydent Warszawy, działacz Sejmu Wielkiego. Jest on od 1986 roku patronem naszej szkoły. Był człowiekiem bardzo światłym. Na wieść, iż po wizytacji parafii przez wizytatora ks. Kochańskiego proboszcz ks. Krajewski otrzymał zalecenie utworzenie w Żelechowie szkoły parafialnej, bez wahania wyznacza na swoich placach miejsce dla założenia szkoły.

1798 – powstaje zgodnie z zaleceniami powizytacyjnymi, szkoła parafialna. Uczęszczało do niej 39 chłopców i 35 dziewcząt.

1809 – 1842 – utworzono powiat żelechowski.

Od 1834 – szkołę utrzymywali i finansowali jej działalność mieszczanie żelechowscy. Uczęszczało wówczas do niej 55 dzieci. W tym okresie osobną szkołę mieli Żydzi. Czynna tez była szkoła ewangelicka.

po 1864 – po klęsce Powstania Styczniowego Szkoła Elementarna w Żelechowie, podobnie jak wszystkie szkoły w zaborze rosyjskim, została poddana intensywnej rusyfikacji i stała na bardzo niskim poziomie.

II poł. XIX w. – założono w Żelechowie „Szkołę Niedzielną Rządową”. Była to szkoła rzemieślnicza, do której obowiązani byli chodzić terminatorzy na 3-letnią naukę dokształcająca. Program szkoły obejmował m.in. czytanie, pisanie, rachunki i rysunki dostosowane do prostych rzemiosł.

1887 – według danych archiwalnych w tym roku, po kilku latach działania szkoły dokształcającej z 15 majstrów, tylko 4 było niepiśmiennych.

Przełom XIX i XX w. – następuje rozkwit Żelechowa. Obok wielu instytucji powstaje m.in. Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, której celem było szerzenie oświaty i zorganizowanie szkolnictwa polskiego. Zarząd Główny PMS w Warszawie starał się zorganizować w Żelechowie 4-klasową Szkołę Handlowo-Rzemieślniczą. Ówczesny dziedzic żelechowski – Zygmunt Ordęga ofiarował nawet plac pod przyszły budynek szkoły. Jednak z braku funduszy zamierzeń tych nie zrealizowano.

1907 – władze rosyjskie rozwiązują Polską Macierz szkolną

1916 – po reaktywacji Polskiej Macierzy szkolnej, również w Żelechowie postanowiono wznowić jej działalność. Na przewodniczącego miejscowego koła, wybrano ówczesnego proboszcza parafii ks. Karola Żebrowskiego. Wkrótce powołano 4-klasową szkołą ogólnokształcącą. Patronem został poseł ziemi żelechowskiej – Joachim Lelewel. Była to szkoła samorządowa, a jej pierwszym kierownikiem został Władysław Opala, wkrótce wybrany na posła Sejmu Ustawodawczego.

1927 – z powodu wielkich trudności finansowych, braku nauczycieli oraz lokalu, Kuratorium Okręgu Szkolnego warszawskiego, zamknęło 4-klasową szkołę ogólnokształcącą.



 Okres II wojny światowej

12 września 1939r. - do Żelechowa wkraczają oddziały niemieckie.

a a
Żelechów - wrzesien 1939r.
Synagoga w Żelechowie - okres II Wojny Światowej

kwiecień 1941 – powstaje, jako pierwsza szkoła zawodowa w powiecie garwolińskim - Powiatowa Szkoła Ślusarsko-Mechaniczna. Szkoła powstała z inicjatywy ks. Kanonika Wacława Milika, burmistrza z czasów przedwojennych Ludwika Pudło oraz Wacława Domańskiego i inz. Jerzego Piekutowskiego. Ten ostatni został pierwszym kierownikiem szkoły. Szkoła miała za zadanie przygotowanie młodzieży do zawodu i pracy w wyzwolonej Polsce oraz zachowanie tej młodzieży przed wywożeniem przez okupanta na roboty do Niemiec. Duża część uczniów szkoły należała w czasach okupacji do ruchu oporu AK. Warto wspomnieć, że szkoła nigdy nie produkowała sprzętu zbrojeniowego, mimo że Niemcy czynili takie starania. Zajęcia teoretyczne odbywały się przy ulicy Chłopickiego, w domu p. Witka. W tym samym budynku przed wojną znajdowała się Szkoła Powszechna nr 3. Cały ten budynek został przeznaczony na sale lekcyjne: Państwowego Gimnazjum Mechanicznego i Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego. Znajdowały się tu 4 sale na I piętrze i 3 sale na parterze, w tym jedna podwójna, Warsztaty  Szkolne  mieściły  się  w oddzielnym budynku niedaleko szkoły w lokalu, który był własnością miasta, a przed 1939 r. w budynku tym znajdowała się Wytwórnia Obuwia dla potrzeb wojska.

a

Budynek Szkoły Zasadniczej przy ul. Chłopickiego uzytkowany w czasie wojny i pierwszych lat po wojnie

a

Budynek przy ul. Chłopickiego pierwsze warsztaty szkolne

a

Fabryka Obuwia Wojskowego w Żelechowie - zdj. przedwojenne

 a

Nauczyciele na schodach kościoła parafialnego

 W 1941 roku nauczycielami tej szkoły byli:

 1. Tadeusz Buksiński
 2. Władysław Dziubak
 3. ks. Wacław Milik – religia
 4. Wacław Modliński – chemia
 5. Stanisław Narloch
 6. inż. Jerzy Piekutowski - fizyka
 7. Antoni Pikulski – matematyka
 8. Lucjan Russo
 9. s. Monika Skrzyszowska – j.niemiecki
 10. Stefan Szarowski
 11. Zbigniew Vogtman
 12. Wacław Machnicki

 a

Antoni Pikulski

                                                        

 

Część nauczycieli Szkoły Ślusarsko-Mechanicznej brała aktywny udział w organizowaniu i prowadzeniu na terenie Żelechowa tajnego nauczania.

Trzyletni  cykl  nauczania  był prowadzony do ostatnich dni okupacji tj. do czerwca 1944 roku. Praca szkoły w tym okresie była bardzo nerwowa, towarzysazyła jej ciągła obawa przed represjami okupanta. W czasie obław i łapanek jakie urządzał niemiecki urząd zatrudnienia, starsza młodzież w obawie przed wywózką  na  roboty  do Rzeszy kryła się w pobliskim lesie i wznawiała  naukę  kiedy  terror  przycichał.  Ci z nich, którzy otrzymywali  wezwania imienne przerywali naukę i kryli się po wsiach. Jeden z nich, nazwiskiem Marian Rzętała ps."Lot", za pracę w konspiracji został aresztowany,  bestialsko skatowany i rozstrzelany.

Okres okupacji - w mieście istniała również Obowiązkowa Szkoła Rolnicza. Do szkoły uczęszczać mieli chłopcy i dziewczęta, którzy ukończyli szkoły powszechne, a pracowali w rolnictwie. Zajęcia w tej szkole odbywały się w ciągu 1 dnia raz w tygodniu. Frekwencja była bardzo różna, spowodowana głównie strachem przed łapanką i wywozem na roboty przymusowe do Niemiec. Zajęcia prowadził inż. rol. Józef Libera.

 
1943/44  -  na  terenie Żelechowa z inicjatywy nauczycieli tutejszej Szkoły Powszechnej został zorganizowany komplet tajnego nauczania w zakresie klasy siódmej (uczęszczała młodzież do 14 lat,  której władze okupacyjne zabroniły pobierać naukę w szkole jawnej). Na komplet ten uczęszczało ok. 8-10 osób. M.in.:
          1. Majek Eugeniusz s. Stefana
          2. Pszczoła Marian s. Jana                                            
          3. Skwarczyński Jerzy s. Józefa
          4. Majek Wanda c. Antoniego

Założycielem i najbardziej zaangażowanymi pedagogami pracującymi w tym komplecie była Natalia Czajewicz i Edward Błachnio. Kilka lekcji rysunku prowadził także Marian  Buksiński – późniejszy dyrektor szkół zawodowych w Żelechowie.  Naukę przedmiotów   ojczystych   prowadzili  Bolesław  Osła  oraz  Maria Suplińska  (tajne  komplety  odbywały się w domach przy ulicy Chłopickiego 19 i Długiej 70).

 Rynek Żelechowa w  czasie II Wojny Światowej

 

1943  - 1952 - w czasie ostatnich dwóch lat okupacji i po  wyzwoleniu  do  1952  roku  czynna była przy miejscowej szkole podstawowej Szkoła Zawodowa Dla Pracujących o kierunku ogólnozawodowym, prowadzona przez kierownika Edwarda Błachnię, a po  jego śmierci przez Pawła Wojewódkę. Szkoła ta zmieniała swoją nazwę i tak: w roku 1945/46 na Polską Przemysłową Szkołę Zawodową, a w roku 1946/47 na Publiczną Szkołę Zawodową.

wiosna 1944  -  dyrektor  szkoły  rzemieślniczej  w Żelechowie  inż.  Jerzy  Piekutowski urządził w budynku elektrowni miejskiej odlewnię wyrobów metalowych, która wykonywała części do maszyn i wozów oraz inne drobne przedmioty . Z chwilą wejścia do Żelechowa  wojsk  sowieckich  odlewnia  przestała  funkcjonować z powodu braku koksu i materiałów niezbędnych do produkcji.

25 VII 1944 – w Żelechowie pojawił się mały oddział żołnierzy AK.

 

Mieszkańcy Żelechowa witają oddziały AK wkraczające do miasta – lipiec 1944



26 VII 1944 – do miasta dotarły radzieckie czołgi, wchodzące w skład 2 Armii Pancernej.


2 VIII 1944 – Komendant Wojenny Żelechowa wydał rozkaz nr.1


8 VIII 1944 – partyzanci Armii Ludowej tworzą w Żelechowie posterunek Milicji Obywatelskiej. Niespełna rok później posterunek ten zostanie zlikwidowany przez oddział AK „Orlika”. Przez kilka miesięcy nie było w Żelechowie praktycznie żadnej władzy.

 


1944/45 – w Powiatowej Szkole Ślusarsko – Mechanicznej rozpoczęli prace Władysław Dobrowolski i Stanisław Paszyński.

1 I 1945  - Powiatowa  Szkoła Ślusarsko - Mechaniczna zostaje  upaństwowiona  i  przemianowana  na 4-letnie  Gimnazjum Mechaniczne. Pierwszym dyrektorem został nauczyciel z czasów okupacji inż. Wacław Modliński.

Uczniowie szkoły w trakcie zajęć "Służba Polsce"  1945r.

Gimnazjum Mechaniczne -1945r.


1945/46 -  baza  materialna 4-letniego  Gimnazjum Mechanicznego  w Żelechowie była bardzo skromna.  Brak było własnego budynku, 4 sale lekcyjne mieściły się w wynajętym budynku przy ul. Świerczewskiego 1. (dzisiejsza ul. Piłsudskiego) Warsztaty szkolne zajmowały lokal przy ul. Chłopickiego, z bardzo ubogim  wyposażeniem  szkoleniowym. Nawet wyprawa nauczycieli na wyzwolone  ziemie  zachodnie  zaraz po wojnie, której plonem były trzy  obrabiarki zdobyte za niewielką odpłatnością z funduszów Komitetu Rodzicielskiego, nie poprawiły w sposób zasadniczy stanu wyposażenia warsztatów.
1945/46 – w Gimnazjum Mechanicznym rozpoczęli pracę: Tadeusz Modzelewski, Marian Buksiński, Stefan Jakubowicz i Stanisław Dziubak.


 

 

1 III 1946 - dyrektorem Gimnazjum Mechanicznego w Żelechowie  zostaje mgr Marian Buksiński. Prowadzi on szkołę do 1 X 1965  roku, tj. do czasu podziału szkół na Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum   Geodezyjne.

 

 

 

 

 

 

1946/47 - prawdopodobnie wtedy Gimnazjum Mechaniczne zostało przeniesione do budynku przy ul. Świerczewskiego (tam w czasie wojny była Żandarmeria Niemiecka, po wojnie internat LO przy ul. Piłsudskiego, obecnie budynek nie istnieje).
1946/47 – w Gimnazjum Mechanicznym rozpoczęła pracę: Stanisława Pikulska.
1947 - dzięki usilnym staraniom ówczesnego dyrektora Gimnazjum Mechanicznego w Żelechowie   Mariana  Buksińskiego,  szkoła otrzymała  na  własność obiekt o powierzchni 8 ha z parkiem, pałacem,   budynkiem gospodarczym  i obok położoną  oborą  z rozparcelowanego majątku ziemskie- go  w Żelechowie. Przydzielone dziedzictwo było w kompletnej ruinie. Pałac ział pustką okien, brakiem  drzwi i podłóg . W jego części zamieszkałej dawniej przez służbę folwarczną trzymano słomę i hodowano świnie. Budynek gospodarczy, znajdujący się obok, w którym później powstał internat,  przedstawiał  się  jeszcze okropniej.  W pierwszej kolejności przystąpiono do adaptacji obory na warsztaty szkolne. W  drugiej  kolejności  pałacu z przeznaczeniem na sale lekcyjne i budynku gospodarczego na potrzeby internatu.


List dyrekcji Państwowego Gimnazjum Mechanicznego wzywający do opuszczenia pałacu przez ob. Józefa Oliwę – 30 września 1946

 


Klasa III Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Żelechowie - 1947/48


1947 - powstał internat Gimnazjum Mechanicznego w Żelechowie .

Oto kolejni jego kierownicy :

 1. Antoni Pikulski
 2. Henryk Kaczyński
 3. Leon Walo
 4. Remigiusz Lech
 5. Stefan Zatyka
 6. Teofil Zieliński
 7. Wiesław Rodak
 8. Marian Pieńkosz
 9. Stefan Zieliński
 10. Stanisław Czajka
 11. Edward Kalata
 12. Mieczysław Łaskarzewski
 13. Edward Drechny
 14. Marianna Jędrych
 15. Danuta Frydel
 16. Małgorzata Mosior.

Dawna siedziba internatu Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

1947/48 – w Gimnazjum Mechanicznym rozpoczęli pracę: Jadwiga Olszewska, Zofia Zawistowska, Alojzy Szary i Henryk Kaczyński.

Gimnazjum Mechaniczne z 1948r.

 

Plan Żelechowa z 1949 roku.

 

 

   


 

 

1948/49 – utworzono I klasę Liceum Mechanicznego I stopnia o specjalności ślusarz. Pracę w Gimnazjum Mechanicznym i nowo utworzonym Liceum Mechanicznym rozpoczęli: Jerzy Zalewski, Monika Pawłowicz, Natalia Opalówna.

1949 - Gimnazjum  Mechaniczne  w Żelechowie po adaptacji obiektów  z  majątku ziemskiego  wchodzi na stałe do  uzyskanego  obiektu . W tym samym roku zostaje uruchomiony po raz  pierwszy  internat,  którego pierwszym kierownikiem zostaje nauczyciel matematyki mgr Antoni Pikulski. p>

1949/50 – pracę w Gimnazjum Mechanicznym i Liceum Mechanicznym rozpoczęli: Bolesław Osła, Henryk Celejewski i Maria Suplińska.

1950/1951 - przy Zasadniczej Szkole Zawodowej powołano dwuciągowe Technikum Mechaniczne o wydziale - budowa obrabiarek, które  w  roku  1953/54  wypuszcza 42 techników tej specjalności
i kończy swój żywot.

Rynek w Żelechowie – lata 50te XX w

 

1950/51 – pracę w Gimnazjum Mechanicznym, Liceum Mechanicznym i nowo utworzonym Technikum Mechanicznym rozpoczęli: Mieczysław Krawczyk, Waldemar Bereżański, Stefan Gniadek, Stanisław Wojewódka, Wacław Buksiński, Henryk Polak, Franciszek Siemnicki, Ryszard Niemojewski, Mieczysław Cegłowski.

lata 50-te XX w. – W latach tych duże sukcesy odnosiło Szkolne Koło Sportowe. M.in. uczniowie w 1953 i 1954 r. zdobyli Mistrzostwo Powiatu w hokeju na lodzie. W 1954 r. wicemistrzostwo szkół zawodowych w województwie warszawskim, w piłce siatkowej. Kilkakrotnie mistrzostwo powiatu w tenisie stołowym. Uczeń szkoły Waldemar Głębicki był 4-krotnie reprezentantem młodzieżowym Polski w rzucie oszczepem. Uczeń Zdzisław Wojtasiewicz zdobył mistrzostwo Polski juniorów w zapasach.

1951/52 – utworzono klasę I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie ślusarz maszyn rolniczych. Pracę w Liceum Mechanicznym, Technikum Mechanicznym i nowo utworzonej Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęli: Józef Babik, Kazimierz Leśniowski, Józef Dąbrowski, Michał Pioruński.

1952/53 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa zmienia nazwę na Zasadniczą Szkołe Metalową (ZSM). Pracę w Liceum Mechanicznym, Technikum Mechanicznym i ZSM rozpoczął w tym roku: Stefan Silewicz

 


Warsztaty Szkolne – lata 50-te XX w.

Pałac – powojenna siedziba Zasadniczej Szkoły Metalowej

1953/54 – pracę w Technikum Mechanicznym i Zasadniczej Szkole Metalowej rozpoczęli: Sławomir Kucharski, Czesław Głowacki, Maria Nowacka.

 

1953 - 1955 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Ryszard Niemojewski. Warsztaty zatrudniały w tym czasie 11 nauczycieli zawodu.

Ryszard Niemojewski (drugi z prawej w rzędzie dolnym) – lata 50-te XX w.


Budynek byłego PGR – dawna siedziba warsztatów szkolnych

1955/56 – pracę w Zasadniczej Szkole Metalowej rozpoczęli: Kazimierz Szpyrka i Eugeniusz Szymczak


Warsztaty szkolne – lata 50-te XX w.

1956 - 1959 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Stefan Fronczak.

1956/57 – Zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Prowadzono również od tego roku roczny kurs traktorowy. Pracę w szkole rozpoczęli: Wacław Kuty, Stanisław Wojtowicz, Mieczysław Osoliński, Stefan Fronczak

1956 r. – przekazywanie ciągników na warsztaty szkolne z Jasieńca k. Grójca

1957/58 – pracę w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczął: Szymon Szewczyk.

1958/59 – Od tego roku uruchomiono kształcenie w zawodzie: krawiectwo damskie. Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Anna Zawadzka, Jan Zawadzki, Stanisława Jamka, Bronisława Pańcyszyn, Zenon Zatyka, Halina Wicha, Czesława Jarmas, Hanna Chabrowska, Maria Zwolińska.

1959/60 – Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Leszek Rogala, Stanisław Kobus, Marian Kowalczyk.

1959 - 1960 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Mieczysław Osoliński.


 

Zebranie produkcyjne na warsztatach szkolnych –  lata 50-te XX w


Henryk Celejewski prowadzi zajęcia na warsztatach szkolnych – lata 50-te XX w

1960/61 – pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Stanisław Chramiuk, Teresa Zajkowska, Romuald Kaczorek, Hanna Barej, Wiesław Rodak.

1960 - 1963 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Michał Pioruński.


Michał Pioruński lata 50-te XX w

1960/61  -  wstrzymanie   naboru   do   klas   I   Liceum Ogólnokształcącego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, o czym już od kilku  miesięcy był powiadomiony dyrektor   tej  szkoły W.  Piątek. W żelechowskim środowisku zawrzało.  Odbywało  się  wiele  zebrań,  narad  aktywu miasta, wyjazdów  różnych delegacji do władz wojewódzkich . Niestety likwidacja  Liceum była postanowiona.
W tej sytuacji postanowiono podjąć  energiczne  działania o powołanie  Technikum. Okazja do bezpośrednich  rozmów  nadarzyła  się  w  dniu  wmurowania kamienia węgielnego  pod  nowy  budynek szkoły w związku z przybyciem na tę uroczystość  przedstawicieli  władz politycznych i oświatowych, z powiatu i województwa. Bezpośrednio po uroczystości zebrał się w sali Prezydium Miejskiej Rady Narodowej aktyw miasta w składzie:

 • Włodarczyk Feliks - przewodniczący PMRN
 • Chmielewski Mieczysław - przewodniczący F.J.N.
 • Braun Zdzisław - sekretarz K.M. PZPR
 • Piekut Józef - prezes GS "SCh"
 • Buksiński Marian - dyrektor ZSZ
 • Zwoliński Witold - członek PMRN
 • Rybicki Zygmunt - dyrektor PGR

i wiele innych, którzy przeprowadzili pierwszą rozmowę w sprawie uruchomienia technikum z przedstawicielami Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego,  wicekuratorem mgr inż. Ratyńskim  Tadeuszem, przedstawicielem  KW  PZPR tow. Migdalskim Marianem, przy udziale przedstawicieli powiatu. Aktyw miasta otrzymał zapewnienie, że prośba  o uruchomienie średniej szkoły technicznej zostanie z całą uwagą  rozważona, a o podjętej decyzji zostanie powiadomione PMRN w Żelechowie. I rzeczywiście już w kwietniu 1961 r. KOSW poleciło dyrektorowi ZSZ mgr Marianowi Buksińskiemu rozpocząć nabór do dwóch   klas  pierwszych  Technikum Geodezyjnego o  specjalności geodezja na rok szkolny 1961/62.

1 IX 1961  - rozpoczęło pracę Technikum Geodezyjne w Żelechowie. Szkoła była dwuciągowa pod jednym kierownictwem z Zasadniczą  Szkołą Zawodową, które w 1963 roku zajmuje lokal zwolniony przez Szkołę  Podstawową przy  ul. Świerczewskiego. Początkowo TG zajmowało lokal  w  pomieszczeniach LO przy ul.Traugutta 22. Pełny skład kadry nauczycielskiej z tego okresu:

 • mgr Marian Buksiński - dyr. szkoły
 • mgr Jan Zawadzki - nauczyciel matematyki
 • mgr Janusz Mikołajczyk - nauczyciel przedm. zawodowych
 • mgr Maria Zawadzka - nauczycielka historii
 • mgr Tadeusz Wicha - nauczyciel fizyki
 • mgr Małgorzata Borkowska - nauczycielka chemii
 • mgr Bohdan Jastrzębski - nauczyciel jęz. polskiego
 • Stanisława Pikulska - nauczycielka jęz. rosyjskiego
 • Mieczysław Krawczyk - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Irena Szpyrka - główna księgowa szkoły
 • Lucyna Polak - sekretarka szkoły

Należy dodać, iż w tym okresie techników o tej specjalności było w Polsce tylko 9, m.in. w Łodzi,  Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.

1961/62 – pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Czesław Gonka, Henryk Linkner

1962/63 – pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Edward Posiadała, Teofil Zieliński.

1962/1963 – rozpoczęto budowę nowych warsztatów szkolnych.

1963/64 – Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Antoni Groszek, Bogusław Dzik, Edward Sadzikowski, Katarzyna Sadzikowska, Marian Pieńkosz, Zofia Ochniewicz.

1963/1964 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Stefan Cichecki.

1963 - otwarty zostaje osobny internat dla  młodzieży Technikum  Geodezyjnego, w opuszczonym budynku Przez LO przy ul. Traugutta 4, które przechodzi do nowowybudowanego budynku własnego. W międzyczasie dobudowywuje się do zajętego budynku: szatnię, umywalnię z natryskami, ubikację i magazyn na opał.

Internat TG ul. Traugutta

1964/65 – Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Kazimierz Seń, Stefan Zieliński, Nikos Celis (Grek), Piotr Włodarczyk.

1964 - 1966 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Henryk Linkher. W warsztatach pracowało wówczas 15 nauczycieli zawodu i 10 pracowników administracji oraz obsługi.

1965/66 – Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczął: Mieczysław Grzegorzewski.

1 X 1965 - Następuje podział Gimnazjum Mechanicznego w   Żelechowie na Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Geodezyjne. Pełniącym obowiązki dyrektora nowo powstałej ZSZ w Żelechowie zostaje dotychczasowy jej  wicedyrektor Romuald Kaczorek, a po 10 miesiącach zmienia go mgr Mieczysław Grzegorzewski. Technikum Geodezyjne prowadzi nadal mgr Marian Buksiński. Po objęciu funkcji dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej przez Mieczysława Grzegorzewskiego przeprowadzono szereg remontów w budynku szkoły i internatu. M.in. założono w salach i na korytarzach oświetlenie jarzeniowe, założono instalacje wodno-kanalizacyjną, ogrodzono teren szkoły od ulicy Świerczewskiego (obecnie Piłsudskiego), wyrównano teren od ulicy i rozebrano stary mur. W tym miejscu utworzono boisko piłkarskie, a zimą lodowisko. Przeprowadzono remonty starej hali warsztatowej i wybudowano garaże dla samochodów. Sale lekcyjne zamieniono na pracownie specjalistyczne z odpowiednim wyposażeniem.

Mieczysław Grzegorzewski

1965 – po podziale szkół powstaje biblioteka. Początkowo księgozbiór znajdował się w budynku szkolnym, a następnie przeniesiono go do jednej z sal internatu. Po oddaniu do użytku warsztatów szkolnych, przeznaczono jedną z sal warsztatowych na pomieszczenie biblioteki. Pod koniec lat 60-tych XX w. księgozbiór liczył ok. 6 tys. tomów.

Od 1965 – w szkole prowadzona była sekcja strzelecka, która odnosiła wiele cennych sukcesów na zawodach powiatowych i wyższego szczebla. Działa również w szkole zespół muzyczny.

 


Zespół muzyczny Technikum Geodezyjnego 1965-1967

20 V - 13 VI 1966 - pierwszy egzamin dojrzałości  w  TG,  pierwszych 58 techników - geodetów opuściło szkołę.


Budynek dawnej Szkoły Podstawowej – od 1966 roku mieściło się tu Technikum Geodezyjne

1966  - oddano do  użytku  nowy budynek warsztatów szkolnych Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( budowany przez okres 4 lat). Kierownikiem warsztatów był w tym czasie Edward Posiadała. Z chwilą przeniesienia warsztatów do nowego budynku, warunki nauki i pracy uległy radykalnej poprawie. W szkole pod jednym kierownictwem było 17 oddziałów (o trzech specjalnościach  szkolenia), w TG - 10 oddziałów i w Szkole Przysposobienia Rolniczego - 3 oddziały.

Warsztaty szkolne – zdj. lata 80-te XX w.

1966/67 – Szkoła ponownie zmienia swoja nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Pracę w szkole rozpoczęli: Andrzej Kępka, Roman Porowski, Stanisław Kranc.

1967 – uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej po raz pierwszy wzięli udział w Konkursie na Mistrza Techniki. II miejsce w tym konkursie zajął uczeń kl. III Jan Dębecki.

29 VII 1967 - w " Trybunie Mazowieckiej " ukazał się artykuł pt. "Zmartwienia i nadzieje maturzystów": "  ...  Nie  wszystkim  powiodło  się podczas egzaminów wstępnych  na  wyższe  uczelnie. Z niektórych liceów, zwłaszcza tych położonych w małych ośrodkach przyjęto na studia w najlepszym wypadku  po  dwóch  lub  trzech  maturzystów . Chlubnym wyjątkiem okazało  się  jeszcze  raz  Technikum  Geodezyjne  w  Żelechowie. Profesorowie Politechniki Warszawskiej chwalili maturzystów z tego małego miasteczka za dobre przygotowanie ..."

1968 – w Konkursie Młodzieżowego Mistrza Techniki i postępu pedagogicznego dyplom otrzymał nauczyciel zawodu Teofil Zieliński. Nagrodzona została jego praca – model stołu z instalacją elektryczną ciągnika Ursus C 325.

1969/70 – pracę w  Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęli:  Stanisław Czajka, Roman Tylman, Wanda Czajka, Krzysztof Warchuliński, Stanisław Woźniak, Anita Śpiewankiewicz, Henryka Piasecka.

1969 - pożar  internatu  ZSZ, mieszczącego się w zabytkowym pałacu.

Budynek internatu po pożarze – 1969 r.

1970/71 – pracę w  Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęli: Jadwiga Baranek, Stefan Beczek, Józef Boryń, Józef Szczepański, Franciszek Miłosz, Kazimierz Łukaszuk. 

2 IX 1970 - utworzono w Żelechowie technikum o nowej specjalności - geologia.  Utworzony  jeden  oddział  liczył 40 uczniów.

1970/71 -  kierownikiem  internatu TG i ZSZ , mieszczącego się  nadal  w  starym budynku przy ul. Traugutta 22 był Mieczysław Łaskarzewski. W tym okresie w internatach mieszkało ok. 100 uczniów.

1973 - do  użytku  zostaje  oddany nowy  budynek Technikum Geodezyjnego (za sumę 20 mln. zł.).

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych zbudowany staraniem dyrektora Mariana Buksińskiego.

1973 - w TG uczy się 350 uczniów,  w ZSZ uczy się 220 uczniów.

16 V 1974 - połączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Geodezyjnego w Zespół Szkół Zawodowych w Żelechowie. W tym czasie odeszli ze szkoły dotychczasowi długoletni i zasłużeni dla  oświaty  w  Żelechowie dyrektorzy:  mgr Marian Buksiński - dyrektor szkół ponadpodstawowych w  Żelechowie  od  1947 roku, ostatnio dyrektor TG, a inż. Ryszard Długoszewski, dotychczasowy dyrektor  Zasadniczej Szkoły Zawodowej przeniósł się do pracy w Rykach na stanowisko dyrektora tamtejszego technikum.

30 VIII 1974 -  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu   Szkół Zawodowych w Żelechowie wizytator  Kuratorium Okręgu  Szkolnego Warszawskiego przedstawił nowego dyrektora  szkoły - mgr Jerzego Wilde, wcześniej  dyrektora LO w  Sobolewie.  Pozostał on  na  tym  stanowisku tylko  do 13 IX 1974 r. Tego dnia obowiązki dyrektora szkoły  przejął zastępca poprzedniego dyrektora inż. Józef  Wojtasik.

 


Jerzy Białkowski

7 XI 1974 - Radzie Pedagogicznej ZSZ w Żelechowie został przedstawiony nowy dyrektor szkoły - mgr  Jerzy  Białkowski, dotychczasowy w-ce dyr. ZSZ w Dęblinie. Funkcje w-ce  dyr. powierzono: mgr Stanisławowi Dadasowi i inż. Józefowi Wojtasikowi. Kierownikiem internatu był mgr Edward Drechny, a kierownikiem warsztatów  szkolnych - Eugeniusz  Szymczak.

1980 – z inicjatywy n-la WF Bogusława Wojtowicza, powstaje w szkole klasa Technikum Geodezyjnego o profilu piłka nożna. Uczniowie klasy odnosili cenne sukcesy w mistrzostwach i zawodach, startując pod nazwą „Syrena” Żelechów.

Przełom lat 70-tych i 80-tych XX w. – uczniowie Technikum Geodezyjnego odnosili wiele cennych sukcesów. M.in. zajęli w latach 1978/79 i 1984/85 I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Matematycznym. W roku 1979/80 uczeń Wojciech Kwiatkowski zajął III miejsce indywidualnie w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W 1982 roku Piotr Gątarski zajął I miejsce indywidualnie w tym konkursie. W roku 1981/82 uczniowie TG zajęli w konkursie drużynowo I miejsce, a w roku 1982/83 – III miejsce, w roku 1983/84 – II miejsce. Cenne sukcesy odnosili sportowcy. M.in. drużyna piłkarska szkoły zajmowała I miejsce w Mistrzostwach województwa w piłkę nożną, w latach 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1981/82, i 1982/83.

 


Stanisław Dadas

styczeń 1985 - zmarł dotychczasowy dyrektor ZSZ w Żelechowie mgr Jerzy  Białkowski.  Nowym dyrektorem zostaje dotychczasowy w-ce dyrektor 
mgr  inż. Stanisław Dadas, który pełnił tę funkcję  do 2006 roku, tj. do czasu odejścia na emeryturę. Wicedyrektorami zostają: d/s pedagogicznych - mgr Władysława Bakiera,
d/s wychowawczych - mgr Elżbieta    Zatyka. Funkcję kierownika internatu przejmuje mgr Marianna Jędrych.


9 V 1986 - Uroczystości 45-lecia szkolnictwa zawodowego w Żelechowie połączone z nadaniem szkole imienia (Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego) i sztandaru. Od tego momentu mottem naszej szkoły jest fragment z testamentu I.W.Zakrzewskiego „Nie osobistym widokom, ale powszechnej sprawie służyłem…”. Dzięki zaangażowaniu nauczycielki historii Krystyny Majek  w szkole zmodernizowano Izbę Tradycji.

 


Izba Tradycji

Uroczystości wręczenia sztandaru i nadania imienia szkole

1987/88 – uczeń TG Ryszard Polak zajął w X Turnieju Wiedzy Filozoficznej I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i XIV miejsce w finale ogólnopolskim.

1988/89 – reprezentacja geodetów zajmuje I miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

1989/90 – uczeń Dariusz Woźniak zajął VIII miejsce w finale wojewódzkim Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego. Tytuł wicemistrzów województwa w piłce nożnej zdobyła drużyna piłkarska szkoły.

1990/91 – uruchomiono 2-letnie Studium Policealne w zakresie geodezji.

1990/91  -  Izba Tradycji ZSZ w Żelechowie wzbogaciła się o bardzo cenne pamiątki, w postaci: zdjęć  grup  partyzanckich z Żelechowa, odznaki pułkowej, pasa, lornetki i pierścienia płk. Janickiego - Majewskiego ps. "Wrzos", maszyny do pisania ulotek i krzyża oświęcimskiego.

 



 

7 VI 1991 - Uroczystości 50-lecia szkolnictwa zawodowego w Żelechowie i 5-tej rocznicy wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia.

 

Uroczystości 50-lecia szkolnictwa zawodowego


1991/92 – uruchomiono po raz pierwszy kształcenie na poziomie Liceum Zawodowego o specjalności krawiec odzieży lekkiej. W tym samym roku rozpoczęła działalność pierwsza pracownia komputerowa w szkole. Dało to początek komputeryzacji naszej szkoły. Obecnie szkoła dysponuje trzema internetowymi pracowniami komputerowymi, 3-ma Multimedialnymi Centrami Informacji, skomputeryzowaną biblioteką, świetlicą szkoły. W każdej Sali lekcyjnej znajduje się zestaw komputerowy z dostępem do Internetu. Łącznie do dyspozycji uczniów i nauczycieli działa ok. 100 zestawów komputerowych.

 

 

1993/94 – w budynku szkoły wybudowano nową szatnię w pobliżu sali gimnastycznej. Uruchomiono radiowęzeł szkolny. Po raz pierwszy wprowadzono w szkole obowiązek noszenia przez nauczycieli i uczniów indywidualnych identyfikatorów ze zdjęciem. Reprezentacja szkoły zdobyła II miejsce w mistrzostwach województwa w piłkę nożną.


 

 

 

 

 Nowa szatnia szkolna - 1994

1994/95 – utworzono po raz pierwszy klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Reprezentacja Technikum Geodezyjnego zajęła II miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
 

1995/96 – reprezentacja szkoły brała udział w rejonowych i wojewódzkich eliminacjach Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej. Na szczeblu wojewódzkim Sławomir Basak, Krzysztof Bajera i Tomasz Koźlak wywalczyli III miejsce drużynowo i I miejsce indywidualnie (Sławomir Basak). 

 

1995/96 – po raz pierwszy w historii szkoły liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny przekroczyła 1000 (1047).

 

1995/96 – reprezentacja geodetów zajmuje II miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

1996/97 – w warsztatach szkolnych oddano do użytku nowy dział samochodowy, wyposażony w podnośnik. W szkolnej szatni wprowadzono numerki usprawniające jej funkcjonowanie. Oddano do użytku szkolna siłownię.

 

1996/97 – reprezentacja szkoły zajęła I miejsce w wojewódzkim Konkursie Wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej.

 

1996/97 – dwoje uczniów szkoły za osiągnięcia dydaktyczne otrzymało Stypendium Prezesa rady Ministrów (Jacek Mucha TM, Monika Mazur TG).  

 

17 marca 1997 – wizyta w szkole posła na Sejm RP Zbigniewa Janasa.

 

1997 – szkoła była współorganizatorem miejskich obchodów 550-lecia miasta Żelechów.

 

1997/98 – wyposażono w komputery dział księgowości szkolnej.

 

1997/98 – w Konkursie Wiedzy Motoryzacyjnej , na etapie wojewódzkim, reprezentacja szkoły w składzie: Sławomir Basak, Mariusz Świeczak, Sławomir Pieńkosz zajęła II miejsce. Indywidualnie Sławomi Pieńkosz zdobył I miejsce. W konkursie „Mistrz w zawodzie” uczniowie ZSZ zajęli II miejsce. W konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej reprezentacja szkoły wywalczyła II miejsce drużynowo i I indywidualnie. W sztafetowych biegach przełajowych uczniowie wywalczyli V miejsce w województwie. Drużyna piłki siatkowej zajęła III miejsce w województwie.

 

1998/99 – po raz pierwszy odbyły się w szkole zajęcia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

7 październik 1998 – historyczne wydarzenie – szkoła po raz pierwszy podłączona została do światowej  sieci internetowej.

 

1998/99 – uczniowie ZSZ zajęli II miejsce drużynowo w konkursie „Mistrz w zawodzie”.

 

maj 1999 – pracownicy szkoły po raz pierwszy przy wypłacie wynagrodzeń otrzymali paski z informacjami szczegółowymi o składnikach wynagrodzenia.

 

1 styczeń 1999 – organem prowadzącym szkołę staje się Powiat Garwoliński.

 

1999/2000 – kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Krzysztof Zatyka

 

1999/2000 – od tego roku każdy uczeń szkoły ma swoją indywidualną szafkę ubraniową.
 

 

 Indywidualne szafki ubraniowe dla uczniów

 

1999/2000 – reprezentacja geodetów zajmuje III miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Reprezentacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej zajęła II miejsce
w finale woj. Konkursu „Mistrz w zawodzie”.

 

1999/2000 – remonty kotłowni szkolnej i warsztatowej

 

1999/2000 – stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali za wyniki w nauce Urszula Galińska, Mariusz Świeczak i Daniel Kiliszek.

 

lipiec 1999 – wizyta w szkole młodzieży norweskiej, która przywiozła ze sobą sprzęt jako darowiznę dla naszej szkoły.

 

1999/2000 – uczeń szkoły Piotr Mańkowski wystąpił w telewizyjnym programie „Szansa na sukces”.

 

luty 2000 – pojawiła się w internecie po raz pierwszy szkolna strona internetowa.

 

1 lipca 2000 – następuje przekształcenie warsztatów szkolnych w Pracownię Zajęć Praktycznych.

 

lipiec 2000 – grudzień 2000 – generalny remont Sali gimnastycznej.

 

październik 2000 – grudzień 2003 – budowa nowego internatu

 

2000/2001 – reprezentacja geodetów odnosi największy sukces w historii startów w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Zdobywamy I miejsce drużynowo oraz I miejsce indywidualnie – Dominik Próchniewicz. Po raz pierwszy reprezentacja Technikum Mechanicznego wzięła udział w finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Technicznej.

 

2000/01 – trzech uczniów szkoły: Dominik Próchniewicz TG, Hubert Dziubak TM, Anna Matyska LZR otrzymało za swoje osiągnięcia dydaktyczne stypendium Prezesa rady Ministrów.

 

kwiecień, maj 2001 – wykonanie chodnika, placów i dróg z kostki betonowej przed budynkiem szkoły.

 

lipiec – wrzesień 2001 – wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły.


2001 – uroczystości 40-lecia Technikum Geodezyjnego i 60-lecia kształcenia zawodowego. W zjeździe absolwentów wzięło udział ponad 600 uczestników.


 


Uroczystości 40-lecia Technikum Geodezyjnego i 60-lecia kształcenia zawodowego

 

2001/02 – w finale ogólnopolskim konkursu „Igłą malowane” uczennica Technikum Odzieżowego zajęła I miejsce. Uczennice tej szkoły wzięły również udział w finale centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Włókienniczej. Po raz pierwszy uczniowie szkoły wzięli udział w Turnieju Matematycznym Szkół Średnich zajmując I miejsce indywidualnie i III drużynowo.

 

2001/02 – po raz pierwszy w historii szkoły brak naboru do klas pierwszych. Spowodowane to było reformą oświaty. Wprowadzano zamiast 8-letnie Szkoły Podstawowej – 6-letnia Szkołę Podstawową i 3-letnie Gimnazjum.

 

2002 – udział szkoły w obchodach 555-lecia miasta Żelechów

 

2002 – remont sanitariatów w budynku Pracowni Zajęć Praktycznych

 

2002 – Szkoła jest organizatorem finału XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej.

 

Artykuł o finale Konkursu

Szkoła w dniach Konkursu

 

2002/2003 – reprezentacja geodetów zajmuje II miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Technicznej uczniowie Technikum Mechanicznego Tomasz Pieńkosz i Piotr Cmiel zajęli odpowiednio I i II miejsce. W finale ogólnopolskim Tomasz Pieńkosz zajął 36 miejsce w Polsce. W finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – dział żywieniowy, uczennica Technikum Żywieniowego zdobyła tytuł laureata. Uczeń Technikum Odzieżowego wziął udział w finale centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Włókienniczej dla szkół odzieżowych. Drużyna Technikum Mechanicznego zajęła IV miejsce w finale wojewódzkim Turnieju Motoryzacyjnego.

 

2002/03 – po raz pierwszy uruchomiono kształcenie na poziomie 3-letnich Liceów Profilowanych. Utworzono klasy pierwsze o profilu ekonomiczno-administracyjnym, zarządzanie informacją i kształtowanie środowiska.

 

2002/03 – szkoła dzięki złożonemu wnioskowi otrzymała bezpłatnie wyposażenie 15-stanowiskowej internetowej pracowni komputerowej. Była to już druga pracownia funkcjonująca w naszej szkole. Wyposażono również w sprzęt komputerowy dział administracji i gabinet wicedyrektorów.

 

2002/03 – po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowano finał II Powiatowego Turnieju Informatycznego.

 

2003 -  następuje zmiana nazwy szkoły. Z dotychczasowej Zespół Szkół Zawodowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

 

2003 – remont elewacji budynku szkoły.

 

2003 – remont w salach Pracowni Zajęć Praktycznych. Powstały nowoczesne sale do kształcenia technologii żywności.

 

2003 – remont dachu budynku szkoły.

 

2003 – remont w salach lekcyjnych. Po wyburzeniu ścian działowych powstaje nowoczesna biblioteka wraz z czytelnią.
 

Biblioteka szkolna wraz z czytelnią

 

2003/2004 – reprezentacja geodetów zajmuje I miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – dział żywieniowy uczennica Technikum Żywienia zajęła XVI miejsce zdobywając tytuł  laureata.  W ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu uczennica tej szkoły zajęła 34 miejsce indywidualnie, zdobywając tytuł finalisty Olimpiady. W Ogólnopolskim Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową Szkół Odzieżowych uczennica Technikum Odzieżowego zdobyła I miejsce. W finale wojewódzkim Konkursu Prac Dyplomowych uczennice Technikum Żywienia zajęły 1,2 i 3 miejsce indywidualnie, uczniowie Technikum Mechaniczne - 2 miejsce indywidualnie, Technikum Odzieżowe - 2 miejsce indywidualnie, Technikum Geodezyjne - 1 i 2 miejsce indywidualnie. W finale wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu uczennica Technikum Żywienia zajęła IV miejsce.

 

2003/2004 – rozpoczęto po raz pierwszy w historii szkoły nabór do klasy Liceum Ogólnokształcącego o rozszerzeniach : humanistycznym i propolitechnicznym.

 

2003/04 – szkoła po raz pierwszy w swojej historii znalazła się w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym prze dziennik „Rzeczypospolita” i czasopismo „Perspektywy”. Miarą oceny szkół był udział
i sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie garwolińskim, 23 miejsce w woj. mazowieckim i 173 miejsce spośród wszystkich szkół średnich działających w całym kraju.

 

2004 – szkoła pozyskuje, w wyniku złożonego wniosku drugą pracownię komputerową, z 15 zestawami komputerowymi podłączonymi do Internetu.

 

6 październik 2004 – wizyta w szkole ks. Biskupa Henryka Tomasika

 

2004 - 12 października odbyły się w naszej szkole obchody powiatowe Komisji Edukacji Narodowej połączone z uroczystościami otwarcia nowego internatu międzyszkolnego przy ZSP Żelechów. Odwiedziło nas wielu znakomitych gości.

 

Budynek nowego internatu

Uroczystości otwarcia nowego internatu

 

2004/05 – w finale okręgowym Olimpiady Wiedzy Technicznej uczeń Technikum Mechanicznego zajął I miejsce. Uczeń brał udział w finale ogólnopolskim tej Olimpiady. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu uczennica Technikum Żywienia zdobyła tytuł finalisty. W etapie rejonowym Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego uczniowie Technikum Mechanicznego zajęli I miejsce drużynowo, w finale wojewódzkim tego samego turnieju uczniowie zajęli II miejsce drużynowo. W finale rejonowym Konkursu Wiedzy Matematycznej uczeń szkoły zajął I miejsce indywidualnie. W wojewódzkim Konkursie Prac Dyplomowych uczennice Technikum Żywienia zajęli I, II i III miejsce indywidualnie.

 

2004/05 - Od ubiegłego roku trenuje w naszej szkole grupa taneczna cheerleaderek, prowadzona pod opieką p. Edyty Odziemczyk i p. Agnieszki Wałachowskiej. Dziewczęta
i 1 chłopak (!) wystąpiły już m.in. w trakcie uroczystości szkolnych, w przerwie meczu Drużyny "Sęp" Żelechów. Grupa brała już także udział w pierwszym swoim turnieju w Garwolinie, zajmując IV miejsce. W IV Otwartych Mistrzostwach Warszawy Cheerleaders zespół szkolny zajął VI miejsce drużynowo.

Zespół Cheerleaders

 2004/05 - szkoła po raz drugi w swojej historii znalazła się w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym prze dziennik „Rzeczypospolita” i czasopismo „Perspektywy”. Miarą oceny szkół był udział
i sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie garwolińskim, 33 miejsce w woj. mazowieckim i 270 miejsce spośród wszystkich szkół średnich działających w całym kraju.

 

26 stycznia 2005 – wizyta w szkole posła na Sejm RP Mariana Piłki.

 

8 luty 2005 – wizyta w szkole posłanki na Sejm RP Stanisławy Prządki.

 

7-9 kwietnia 2005 – Szkoła jest po raz drugi organizatorem finału XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Finał Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

19 kwietnia 2005 - w ramach programu "Świat bliżej nas" realizowany przez fundację "Otwarta Gmina" naszą szkołę odwiedził Philip Barclay, Pierwszy Sekretarz Ambasady Wielkiej Brytanii i Irlandii Pólnocnej.

Wizyta sekretarza ambasady brytyjskiej w szkole

 

2005 – modernizacja zaplecza kuchennego przy świetlicy szkolnej na potrzeby nowo uruchomionego barku-sklepiku szkolnego.

 

2005/06 – szkoła pozyskuje bezpłatnie dwa Multimedialne Centra Informacji

 

2005/06 - W finale XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej naszą szkołę reprezentowali tegoroczni absolwenci: Barbara Gugała, Marcin Wardak i Sebastian Żmuda. Nasi zawodnicy spisali się znakomicie - zajęli III miejsce drużynowo.  W finale centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uczennica Technikum Żywienia zdobywa tytuł laureata. W finale okręgowym Olimpiady Wiedzy Technicznej uczeń Technikum Mechanicznego zajmuje II miejsce. IX miejsce zajmuje uczeń naszej szkoły w finale woj. Mazowieckiego Ogólnopolskiego Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 Od Obertyna do Wiednia.

 

2005/06 - szkoła po raz trzeci w swojej historii znalazła się w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym prze dziennik „Rzeczypospolita” i czasopismo „Perspektywy”. Miarą oceny szkół był udział i sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie garwolińskim, 33 miejsce w woj. mazowieckim i 323 miejsce spośród wszystkich szkół średnich działających w całym kraju.

 

czerwiec – październik 2006 – generalny remont korytarza na parterze oraz sanitariatów na wszystkich kondygnacjach. Remont Sali ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

7 października 2006 – udział szkoły w XXIII Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim.

 

2006 – w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Geodeta XXI wieku – na miarę wyzwań kraju - członka Unii Europejskiej” szkoła uzyskuje dofinansowania w wysokości ponad 160 tys. zł na zakup sprzętu dydaktycznego do kształcenia techników geodetów.

 

 

1 grudnia 2006 – dyrektorem szkoły zostaje dotychczasowy wicedyrektor Grzegorz Szymczak.

 

 

 

 

 

 

 

2006/07 –  rozpoczęto kształcenie na poziomie Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa.

 

2006/07 – wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach i w salach lekcyjnych.

 

2006/07 – utworzenie kolejnej Sali multimedialnej, z zestawem komputerowym, projektorem, ekranem i zestawem głośników.

 

2006/07 – instalacja monitoringu w szkole.

 

2006/07 –  Uczniowie Technikum Żywienia w ZSP w Żelechowie odnieśli kolejny sukces. W finale centralnym Jarosław Zalewski zajął 22 miejsce na 59 startujących i tytuł FINALISTY Ogólnopolskiej IX Olimpiady Wiedzy o Żywności, Sonia Cmiel zajęła 45 miejsce na 66 startujących w Ogólnopolskiej XI Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu Warszawa 29-31.03.2007r.

2006/07 – Technikum Geodezyjne otrzymuje zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.

 

5-6 października 2007 – udział szkoły w XXIV Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim.

 

2007/08 – W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie funkcjonują następujące szkoły: Technikum, kształcące w zawodach: technik geodeta, technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, Liceum Profilowane, kształcące
w profilach: ekonomiczno-administracyjnym i zarządzanie informacją, Liceum Ogólnokształcące,
o rozszerzeniach: językowym i sportowym, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii i oddziały wielozawodowe

 Technikum Geodezyjne
 

Technikum Mechaniczne

Technikum Żywieniowe

Technikum Hotelarskie

Liceum Profilowane Ekonomiczno-Adminiracyjne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Kucharz Małej Gastronomii


2007/08 - Ponad 4 tysiące w kraju, najwięcej bo 538 w województwie mazowieckim i aż 4 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie otrzymało w tym roku szkolnym stypendium premiera. Stypendystą może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Szansę mają także ci, którzy odznaczają się wybitnymi uzdolnieniami w jakiejś dziedzinie, mają z danego przedmiotu najwyższą ocenę, a z innych co najmniej dobre. Z naszej szkoły stypendium to otrzymali uczniowie: Daniel Prządka, Maria Pietrzak, Dorota Gugała, Piotr Wojtaś.

 

2007/08 – pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Rolnictwa na zakup doposażenia dydaktycznego dla potrzeb kształcenia praktycznego w Technikum Żywienia. (ok. 100 tys. zł).

2007/2008 – reprezentacja geodetów zajmuje po raz czwarty w historii, I miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Szkołę reprezentowali: Piotr Wojtaś, Marcin Miszkurka, Damian Karczewski.

2007/2008 - w szkole realizowany był w ramach "Przyjaznej szkoły" projekt "Współpraca pokoleń - Internet dla emerytów". Jest to kolejny, projekt, dofinansowywany z funduszy europejskich, realizowany w ZSP Żelechów.  W ramach projektu realizowała szkolenie z podstaw obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu. Projekt skierowany był do emerytów i rencistów z terenu gminy Żelechów. Grupa uczniów pod opieką nauczyciela prowadzi zajęcia dla seniorów. Dodatkowo w ramach integracji odbyła się wycieczka do teatru Buffo. Uczniowie przygotowali również dla emerytów część artystyczną na "Wieczór Andrzejkowy" i Jasełka. Zorganizowane było również uroczyste podsumowanie projektu z prezentacją zdjęć i filmu z jego realizacji. Dodatkowo Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał kamerę cyfrową. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" uczestniczymy w Akcji 1% dla szkół. Każdy kto chce wesprzeć naszą placówkę może wpłacić 1% podatku na konto w/w Stowarzyszenia, a pieniądze te zostaną przekazane naszej szkole.

 

2007/2008 - W konkursie „Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym”, organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, praca autorstwa Piotra Wojtasia ucznia klasy IV Technikum Geodezyjnego znalazła się w gronie finalistów. Spośród nadesłanych na konkurs prac jury wybrało po trzy najlepsze z każdego województwa. Pracę napisaną przez naszego ucznia wskazano jako jedną z trzech najciekawszych w województwie mazowieckim.

 

2007/2008 - w Miejskiej Hali Sportowej w Żelechowie odbył się otwarty turniej siatkówki dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Żelechów. Turniejowi patronowało hasło "Kto jest w ruchu całe życie, ten czuje się znakomicie". Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Uczniowski Klub Sportowy "Zakrzewski" działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. Do udziału w turnieju o puchar prezesa UKS "Zakrzewski" zgłosiło się ponad 140 uczestników tworząc 12 amatorskich drużyn. Udział drużyn w turnieju był bezpłatny, zaś organizacja turnieju możliwa była dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie w wysokości 4000 złotych otrzymano na wniosek przygotowany przez szkołę.

 

2007/08 – montaż nowoczesnej centrali telefonicznej z siecią łączącą pomieszczenia szkoły i internatu.

 

2007/08 - odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Życie to teatr… - z kart historii amatorskiego teatru w Żelechowie (1906-1985). Imprezę uświetnili swoją obecnością liczni goście. Grupa n-li i młodzieży
z inicjatywy pani Zofii Wągrodzkiej postanowiła wydać książkę o historii amatorskiego teatru w Żelechowie. W ramach kolejnej edycji programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży „Równać szanse” 2007 grupa nauczycieli opracowała projekt „Życie to teatr”. Projekt otrzymał akceptację komisji kwalifikującej i Fundacja przyznała na jego realizację 5200 zł dotacji. W trakcie  zaprezentowana została prezentacja multimedialna pokazująca ideę projektu oraz historię amatorskiego teatru w Żelechowie. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości zaprezentowana została inscenizacja jednoaktówki Sławomira Mrożka „Serenada”.

 

maj 2008 – początek budowy boiska piłkarskiego o wymiarach 60m x 30 m, ze sztuczną nawierzchnią.

 

Czerwiec 2008 – zjazd absolwentów Państwowego Gimnazjum Mechanicznego z 1948 roku oraz absolwentów Technikum Geodezyjnego z 1966, 1967 i 1968 roku.

 

Październik 2008 – szkoła była organizatorem powiatowych obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej. Jednocześnie w dniu tym odbyła się uroczystość otwarcia nowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią.

 

 

Uroczyste przecięcie wstęgi i przemówienie dyrektora szkoły w trakcie otwarcia nowego boiska piłkarskiego

 

Styczeń 2009 – odbyła się tradycyjna zabawa studniówkowa.

 

 

„Poloneza czas zacząć ….”

 

 

 

Kwiecień 2009 – po raz trzeci w historii, szkoła była organizatorem finału centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W bieżącej  XXXI edycji, wzięły udział reprezentacje 25 szkół geodezyjnych z całego kraju. W finale drużynowym zwyciężyła ekipa z Lublina, nasza reprezentacja zajęła 5 miejsce. W finale indywidualnym zwycięzca został nasz uczeń Damian Karczewski.

 


Artykuł o finale Olimpiady Geodezyjnej – Tygodnik Siedlecki – 3 maja 2009






opracował – Grzegorz Szymczak – dyrektor szkoły

 

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com