Art. 5 Statutu PSL.

1. Członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła zgodnie z przepisami niniejszego statutu.
2. Członek PSL nie może być członkiem innej partii.
3. Członków PSL przyjmuje koło w głosowaniu, na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Osoby, które były członkami innych organizacji politycznych, mogą być przyjęte do koła PSL po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez zarząd odpowiednio wyższej instancji PSL.
5. W przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma koła PSL, decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje zarząd gminny lub równorzędny PSL, a w wypadku jego braku zarząd bezpośrednio wyższej instancji PSL.W decyzji wskazuje się również koło PSL, do którego nowy członek będzie należał, uwzględniając, o ile to możliwe, prośbę członka.

Art. 6 Statutu PSL.

1. Członkostwo w PSL ustaje przez:
a) śmierć członka,
b) wystąpienie,
c) wykluczenie,
d) wykreślenie.
2. Oświadczenie członka o wystąpieniu z PSL powinno być złożone zarządowi właściwego koła na piśmie lub do protokołu.
3. Wykreślenia z listy członków PSL można dokonać w przypadku, gdy członek przez co najmniej rok nie wykonuje obowiązków statutowych. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje zebranie właściwego koła, po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.
4. Od uchwały zebrania koła o wykreśleniu z listy członków, służy członkowi odwołanie do wojewódzkiego sądu koleżeńskiego PSL w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o wykreśleniu.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com